Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn

LBC Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn BO.64 Ultimate + Mỗi ngày 3 viên, uống sau ăn sáng. + Không dùng vào giờ chiều. + Nếu đang sử dụng thuốc...